جزوه اقتصاد کلان قسمت اول|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-irish-bull

جزوه اقتصاد کلان قسمت اول

دانلود بهترین فایل جزوه اقتصاد کلان قسمت اول
جزوه اقتصاد کلان قسمت اول

این جزوه درمورد اقتصاد کلان قسمت اول رشته علوم اقتصادی است كه با فرمت پی دی اف در 249صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور سال 95


مشخصات فایل
تعداد صفحات249
حجم7/632 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf

توضیحات کامل

جزوه اقتصاد کلان قسمت اولفصل اول : حسابداری درآمد ملی


تعاریف

حسابداری ملی: مطالعه و اندازهگیری عناصر اساس همۀ فعالیتهای اقتصادی یک کشور در طول یـک زمـان معـین –

معمولاً یک سال - حسابداری ملی نامیده میشـود. کـه حـوزههـای مـورد انـدازهگیـری بـه طـور مثـال تولیـد، مصـرف،

سرمایه گذاری و ... است .

کالای اقتصادی: هر گونه شی فیزیکی طبیعی یا ساخته شده و یا هر خدمتی که نیاز انسانی را برآورده سـازد و در بـازار

قیمتی داشته باشد کالای اقتصادی نامیده میشود. کالای اقتصادی به سه دسته تقسیم می شود؛

الف – کالای مصرفی: کالایی که مستقیماً برای رفع نیاز انسان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند مواد غـذایی، پوشـاك،

مسکن و...

ب - کالای واسطه : ای کالایی است که از ان برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده میشود مانند ورق کاغذی کـه در

تولید کتاب استفاده میشود یا پارچهای که برای تولید لباس مورد استفاده قرار گیرد و ...

پ - کالای سرمایه : ای کالایی که تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطهای و حتـی سـرمایهای باشـد، کـالای سـرمای های

نامیده میشود، مانند ماشین آلات سنگین ، راه، سد و...

نکته: تقسیم بندی بالا بر حسب نوع استفاده از کالاست پس یک کالای واحد میتواند جزء کالای مصـرفی قـرار گیـرد و

هم سرمایه های ب طور مثال یک اتومبیل اگر بـرای مصـرف شخصـی خریـداری شـود کـالای مصـرفی اسـت، و اگـر بـرای

مسافرکشی خریداری شود کالای سرمایهای. به علاوه بر حسب مدت زمان کاربرد به دو دسته تقسیم : میشوند

الف - کالای بی : دوام کالاهایی هستند با عمر مفید کمتر از یک سال که در اثر مصرف ویا استفاده در تولید فـوراً تغییـر

کیفیت میدهند یا از بین میروند مانند مواد غذایی، دستمال کاغذی یا خدماتی نظیر حمل و نقل بانکداری و ...

ب - کالای با دوام: کالایی که عمر مصرف ان بیش از یک سال است و در طول مدت مصرف به تدریج فرسوده میشود یا

از بین میرود مانند یخچال، تلویزیون، اتومبیل و ...

مصرف: استفاده از منابع موجود به منظور رفع حوایج ونیازها، مصرف نامیده میشود. «10» اقتصاد کلان(قسمت اول)


مخارج مصرفی: عبارتست از ارزش خرید کالاهای جدید و خدمات در یک سال منهای خالص فـروش کالاهـای دسـت

دوم و فرسوده.

نکته: خرید کالاهای بادوام مانند: یخچال و تلویزیون جزء مخارج مصرفی حساب میشود اما جزء مصرف به حساب نمیآیند.

هزینههای دولت (مخارج مصرفی دولت): کلیه هزینههایی که از طریق وزارتخانهها، ادارات دولتی، شهرداریها، مؤسسـات

غیر انتفاعی دولتی و سازمانهای تأمین اجتماعی انجام میشود، هزینههای دولتی یا مخارج مصرفی دولت به حساب . میآید

سرمای : هگذاری تغییر موجودی سرمایه کشور در طول یک دوره (مثلاً یک سال) را سرمایهگذاری میگویند.

نکته: تغییر در موجودی انبار عبارتست از موجودی انبار در انتهای دوره منهای موجـودی انبـار در ابتـدای دوره. ازانجـا کـه

افزایش یا کاهش مقدار موجودی انبار به مفهوم عدم مصرف ان توسط بخـش خصوصـی یـا دولتـی اسـت، پـس بـه معنـای

سرمایهگذاری نیز به کار میرود.

استهلاك: در حسابداری ملی برابر است با هزینه جایگزینی ان مقدار از کالای سرمایهای کشور که در طول یک سـال در

فرآیند تولید، مصرف شده است.

قیمت عوامل و قیمت بازار، قیمت کالا در محل تولید بدون احتساب عـوارض و مالیـات بـر کـالا، قیمـت عوامـل نامیـده

میشود و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده که شامل عوارض و مالیات بر کالا میباشد، قیمت بازار میگویند.

خالص مالیاتهای غیر مستقیم + قیمت عوامل = قیمت بازار

پرداخ : تهای انتقالی پرداختهای بلاعوض و دیگر انواع پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی، بدون ان که در مقابـل، هـیچ

تولیدی(اعم از کالا یاخدمت) صورت گرفته باشد، پرداختهای انتقالی نامیده میشود.

حوزه داخلی: کلیه افراد و مؤسساتی که در درون مرزهای یک کشور، مشغول به فعالیت هسـتند حـوزة داخلـی اقتصـاد را

تشکیل . میدهند

حوزه ملی: شامل کلیه افراد و مؤسساتی است که تبعۀ یک کشور باشد. خواه درداخل مرزها فعالیت کننـد یـا در خـارج

مرزهای کشور.

تولید ناخالص داخلی (GOP): ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات تولید شده درداخل یک کشور در طـول یـک دروة

تعیین زمانی (معمولاً یک سال) تولید یا محصول ناخالص داخلی نامیده میشود.

تولید ناخالص ملی (GNP) : مجموع ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده به وسیله عوامل تولید مقیم یـک کشـور،»


خواه درداخل کشور یا در کشورهای دیگر تولیدشده باشد تولید بامحصول ناخالص ملی نامیده میشود.

مجموعه تست

-1 هرگاه یک کشاورز در مزرعه شخصی خویش به جای ساعات کار خود، کارگر استخدام کند، چه تغییری در

NNP رخ میدهد.؟

1)کاهش 2 )افزایش

 )3 بدون تغییر 4)کاهش ابتدائی و افزایشNNP

 -2 اگر نرخ رشد محصول ناخالص ملی به قیمت ها ی ثابت و جاری با هم یکسان باشند ، بدین معن : است که

 )1 میزان تولیدات اقتصادی هیچگونه افزایشی نداشته است.

 )2 نرخ رشد تولید در اقتصاد و نرخ رشد قیمتها، با هم مساوی بوده است

 )3 هیچگونه افزایشی در شاخص قیمتها وجود نداشته است .

 )4 نرخ استهلاك سرمایههای فیزیکی در اقتصاد، صفر بوده است.

 -3 اگر ارزش پولی GNP در سالهای 1967و 1977 به ترتیب 1و 2 میلیارد و شاخص قیمـت هـا در سـال هـای

مذکور به ترتیب 100و 250 فرض می گردید ، می توان نتیجه گرفت که ارزش واقعـی GNP بـین سـال هـای

 1977: و1967

 )1 افزایش یافته است. )2 کاهش یافته است.

 )3 ثابت مانده است. )4 نمیتوان اظهار نظر کرد.

 -4 تفاوت تولید خالص ملی به قیمت بازار و به قیمت عوامل در چیست؟

 )1 خالص مالیاتهای غیرمستقیم 2) مالیاتهای تامین اجتماعی

 )3 استهلاك 4) مالیات بر منافع شرکتها  

-6 علت بروز تفاوت در درآمد ملی با تولید خالص ملی کدام عامل است؟

 )1 استهلاك 2 ) مالیاتها 3) مالیاتهای غیرمستقیم بازرگانی )4 مخارج دولت

7 - اگر شخص A از شخص B سهامی به ارزش 1000ریال خریداری نماید ، که این سهام را فرد B قـبلا 800ریـال

خریده بود.در این معامله 50ریال بابت کارگزار بورس پرداخت میشود. این معامله بـه GNP کشـور چـه مقـدار

اضافه کرده است؟

 800(4      1000(3       200(2      50 1(

پاسخنامه

-1 گزینه .3( ) صحیح است

ارزش کار کشاورز وقتی خودش نیز کار می کرد ، در GNP به حساب می . آید

 -2 گزینه .3( ) صحیح است

با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص قیمت ها – نرخ رشد GNP اسمی=نرخ رشد GNP واقعـی بنـابراین اگـر رشـد GNP

واقعی برابر رشد GNPاسمی باشد، به این معنی است که رشد شاخص قیمت ها صفر است .

-3 گزینه .2( ) صحیح است

GNP با توجه به فرمول 100́ =

GNP واقعی، میتوان را دو سال مذکور محاسبه کرد و مشخص میشـود

که GPN واقعی کاهش یافته است.

 -4 گزینه .1( ) صحیح است

 -5 گزینه .4( ) صحیح است

 -6 گزینه ( .3) صحیح است

-7 گزینه 1( ) صحیح است.

50ریال چون ارزش خدمات ایجاد شده کارگزار بورس طی همین دوره است در محاسبه GNP میآید ولی مبادله سـهام

به دلیل اینکه فقط تغییر مالکیت بین افراد یک جامعه است و نشان دهنده تولید نیست در GNP به حساب . نمیآید


فهرست مطالب

 

فصل اول: حسابداری درآمد ملی................................................................................................ ..........9

تعاریف ................................................................................................................................ ...........9

روشهای محاسبه تولید ناخالص ملی................................................................................................ .......12

روش مخارج یا هزینه .........................................................................................................................12

روش درآمدی ................................................................................................................................ .13

روش ارزش افزوده یا روش تولید ................................................................................................ ............14

شاخص قیمت ................................................................................................................................ . 16

محاسبه متغیرهای اقتصادی به قیمت ثابت ................................................................................................19

نرخ تورم ................................................................................................................................ .......20

نکات فصل اول ................................................................................................................................22

مجموعه تست ................................................................................................................................ .24

پاسخنامه................................................................................................................................ .......27

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه................................................................................................................................ .......32

مجموعه تست ................................................................................................................................ .34

پاسخنامه................................................................................................................................ ....... 36

فصل دوم: تعیین درآمد ملی ................................................................................................ ............ 3

و......

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 193

مجموعه تست سال یها ریاخ ................................................................................................ ............. 194

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 213

تسوالا کنکور سال242 .................. ................................................................................................1390

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 247

منابع ................................................................................................................................ ......... 250


نوع فایل:Pdf

سایز: 7.61 MB

 تعداد صفحه:249


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود جزوه اقتصاد کلان قسمت اول جزوه اقتصاد کلان قسمت اول دانلود اقتصاد کلان قسمت اول دانلودجزوه فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار پروژه پژوهش مقاله جزوه تحقیق دانلود پروژه دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلودجزوه دانلود تحقیق
مطالب دیگر

اکولوژی ویروس ها

کارآموزی در شرکت ساختمان سازی

نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی

دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دانلود پاورپوینت مخاطره و بازده ( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)

دانلود پاورپوینت قیمت اوراق بهادار( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)

دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای ( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)

دانلود پاورپوینت ارزش زمانی پول( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)

دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان

دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی؛ بستر تحول

سرشت پویای محیط امروزی سازمانها

دانلود پاورپوینت سازمانها و گروههای یادگیرنده (راه آینده)

دانلود پاورپوینت ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت

دانلود پاورپوینت رهبری تحول

دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین

دانلود پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟

دانلود پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)