جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-irish-bull

جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی

دانلود بهترین فایل جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی
جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی

این جزوه درمورد ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی است كه با فرمت پی دی اف در 260 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


مشخصات فایل
تعداد صفحات260
حجم4/157 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf

توضیحات کامل

 جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسیخصوصیات کلی پاسخهای ایمنی

عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروبهای بیماریزا است. با ایـن وجـود، حتـی عوامـل بیگانـه غیـر

بیماریزا میتوانند سبب برانگیختن پاسخهای ایمنی شوند. به علاوه، مکانیسمهایی که به طور طبیعـی افـراد را در برابـر

عفونت محافظت میکنند و عوامل خارجی را حذف مینمایند، خود قادر به ایجاد آسیب بافتی و بیماری در برخی شرایط

خاص میباشند. از این رو، تعریف دقیقتر ایمنی عبـارت اسـت از واکنشـی در برابـر عوامـل بیگانـه نظیـر میکـروبهـا و

ماکرومولکولهایی از قبیل پروتئینها و پلی ساکاریدها، بدون در نظر گرفتن نتیجه فیزیولوژیک یا پاتولوژیک آن واکنش.

از دهه 1960 تاکنون، دگرگونی عمیقی بر درك ما از سیستم ایمنی و عملکـرد آن بـه وجـود آمـده اسـت. پیشـرفت در

روشهــای کشــت سـلولی (شـامل تولیــد آنتـیبــادی منوکلونـال، ایمونوشــیمی، روشهــای تولیـد DNA نوترکیــب،

کریستالوگرافی با اشعه X و تولید حیواناتی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شـدهانـد (بـه خصـوص مـوشهـای دارای ژن

انتقالی و ناك اوت)، ایمونولوژی را از یک علم بسیار توصیفی به گونهای تغییر دادهاند که در آن پدیدههای مختلف ایمنی

از لحاظ ساختاری و بیوشیمیایی قابل توضیح هستند. در این فصل، پیرامون صفات کلی پاسخهای ایمنی صـحبت کـرده،

به معرفی مفاهیمی که بنای ایمونولی نوین را گذاشتهاند میپردازیم.

ایمنی ذاتی و اکتسابی

دفاع در برابر میکروبها در ابتدا بر عهده واکنشهای زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخهای ایمنی اکتسـابی

میگیرند. ایمنی ذاتی (که ایمنی طبیعی یا فطری نیز نامیده میشود) شامل مکانیسمهای دفاعی سـلولی و بیوشـیمیایی

است که حتی پیش از عفونت نیز وجود دارند و حضور آنها به منظور پاسخ سریع به عفونتها است. این مکانیسمهای تنها

به میکروبها پاسخ میدهند نه به عوامل غیربیماریزا. اینها الزاماً به عفونتهای مکرر یکسان بـه گونـهای مشـابه پاسـخ

میدهند، اجزای اصلی ایمنی عبارتند از:

1) سدهای فیزیکی و شیمیایی نظیر اپلی تلیوم و مواد ضدمیکروب حاصل از سوح اپیتلیال؛

2) سلولهای بیگانهخوار (نوتروفیلها، ماکروفاژها) و سلولهای NK (کشنده طبیعی)؛

3) پروتئینهای خون، شامل اجزای سیستم کمپلمان و سایر واسطههای التهابی؛

اجزای سلولی سیستم ایمنی اکتسابی

سلولهای اصلی سیستم ایمنی لنفوسیتها، سلولهای عرضهکننده آنتیژن و سلولهای عملیـاتی هسـتند. لنفوسـیتهـا

سلولهایی هستند که به طور اختصاصی آنتیژنهای بیگانـه را شناسـایی کـرده، بـه آنهـا پاسـخ مـیدهنـد و از ایـن رو

واسطههای ایمنی هومورال و سلولی به شمار میآیند. زیر جمعیتهای مختلفی از لنفوسیتها وجود دارنـد کـه از لحـاظ

چگونگی شناسایی آنتیژنها و از نظر عملکردشان با هم تفاوت دارند.

لنفوسیتهای B تنها سلولهایی هستند که قادر به تولید آنتیبادیها میباشند. آنها آنتیژنهای برون سـلولی (از جملـه

در سطح سلول) را شناسایی کرده و به سلولهای ترشحکننـده آنتـیبـادی تمـایز مـییابنـد و بـدین ترتیـب بـه عنـوان

واسطه های ایمنی هومورال عمل میکنند.

تستهای آزمونهای جامع علوم پایه

1- تعداد کدامیک از سلولهای زیر در گردش خون محیطی بیشتر است؟

الف) سلول IgG ب) T Cell

K Cell (د B Cell (ج

2- لنفوسیتهای T کمککننده Helper-T-Cells بـا کـدامیک از نشـانههـای (Markers) غشـای زیـر

شناخته میشوند

CD8 الف)

CD4 ب)


ج) C3 Re ceptor د) ایمونوگلبولین غشایی

3- کودکی علیه واکسن خوراکی فلج اطفال ایمن شده است. این نوع ایمنی چگونه توصیف میگردد؟

الف) ایمنی غیرفعال paccive ایجاد شده به صورت طبیعی

ب) ایمنی غیرفعال به صورت اکتسابی

ج) ایمنی ایجاد شده به صورت طبیعی

د) ایمنی فعال القا شده به صورت اکتسابی

4- پاسخ ایمنی به آنتیژنی که به صورت درون پوست intra-Dermal تزریق شده است توسط کدام بافـت

لنفاوی انجام میگیرد؟

الف) تیموس ب) طحال

ج) گره لنفاوی د) مغز استخوان

5- کدامیک از اعضای لنفاوی زیر مستقیماً در دفاع علیه عفونتهای لثه، دندانها، و حلق و حنجره شـرکت

دارند؟

الف) آدنوئید ب) پلاکتهای پییر

ج) لوزه کامی د) مونوسیت

6- کدامیک از سلولهای زیر یک لنفوسیت محسوب میشود؟

الف) سلول کوپفر ب) سلول NK

ج) سلولهای لانگرهانس د) مونوسیت

پاسخ تستهای بخش اول

1- ب

2- ب

3- د

4- ج

5- ب

6- ب


فهرست مطالب

 

خصوصیات کلی پاسخهای ایمنی............................................................................................................................................ 11

ایمنی ذاتی و اکتسابی........................................................................................................................11

انواع پاسخهای ایمنی اکتسابی...............................................................................................................12

خصوصیات اصلی پاسخهای ایمنی اکتسابی ................................................................................................14

اجزای سلولی سیستم ایمنی اکتسابی.......................................................................................................17

نگاهی بر پاسخهای ایمنی در برابر میکروبها..............................................................................................18

پاسخ زودرس ایمنی ذاتی در برابر میکروبها ..............................................................................................19

پاسخ ایمنی اکتسابی .........................................................................................................................20

شناسایی آنتیژن توسط لنفوسیتها ........................................................................................................20

ایمنی وابسته به سلول: فعال شدن لنفوسیتهای T و حذف میکروبهای درون سلولی...............................................21

ایمنی هومورال: فعال شدن لنفوسیتهای B و حذف میکروبهای خارج سلولی .......................................................22

خاطره ایمونولوژیک...........................................................................................................................23

تستهای آزمونهای جامع علوم پایه .......................................................................................................25

پاسخ تستهای بخش اول....................................................................................................................28

مجموعه اصلی سازگاری بافتی (29.................................................................................................... (MHC

کشف مجموعه اصلی سازگاری بافتی و نقش آن در پاسخهای ایمنی....................................................................29

کشف مجموعه اصلی سازگاری بافتی در انسان ............................................................................................31

ویژگیهای کلی ژنهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی...................................................................................33

ساختمان مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی.....................................................................................34

مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی کلاس یک....................................................................................34

مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی کلاس دو..................................................................................... 36

اتصال پپتید به مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی...............................................................................38

اساس مولکولی اتصال پپتید به مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی.............................................................39

سازمانبندی ژنومی مجموعه اصلی سازگاری بافتی........................................................................................39

بروز مولکولهای ....................................................................................................................................41

آمادهسازی و عرضه آنتیژن به لنفوسیتTعرضه آنتیژنها به لنفوسیتهای T یاور.........................................................44

مجموعه تست ................................................................................................................................. 46

پاسخ تستهای بخش دوم................................................................................................................... 56

بلوغ. فعال شدن و تنظیم لنفوسیتها ..................................................................................................................................... 5

...


نوع فایل:Pdf

  سایز: 7.31mb

 تعداد صفحه:260


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی دانلود جزوه فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار پروژه پژوهش تحقیق مقاله پایان نامه دانلود پروژه دانلود پژوهش دانلود تحقیق دانلود
مطالب دیگر

پاورپوینت برج آزادی

پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing

پاورپوینت انواع دسته بندی شمع ها

پاورپوینت انواع سقف

فرمها ی دادگستری و دادسرایی

اندازه گیری سختی آب

پاورپوینت مصالح مسکن

پاورپوینت سازه های پوسته ای

پاورپوینت تحلیل فضای شهری محله جلفا شهر اصفهان

پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده

پاورپوینت مرمت خانه عباسیان کاشان

پاورپوینت نحوه انعکاس و به تصویر کشیدن طبیعت در معماری

پاورپوینت اکولوژی اجتماعی شهر

گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی

پاورپوینت کامل کوروش کبیر

پاورپوینت شارل ادوارد ژانره ( لوکوربوزیه )

پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه

پاورپوینت طراحی شبکه(مقطع عرضی خیابانها)

پاورپوینت مدلهای حمل و نقل برون شهری

پاورپوینت جان راسکین(سیر اندیشه های شهرسازی )